Môi trường

Môi trường

Chúng tôi xử lý tất cả các khía cạnh của một quy trình tích hợp mở rộng từ việc phát triển các ứng dụng đến việc cung cấp các vật liệu mới và các sản phẩm nhựa.